Danmarks bedste online platform for juridiske dokumenter

Har du styr på dit testamente?

OPRET FOR 1.995 KR.

BOOK GRATIS RÅDGIVNINGSSAMTALE

#1: Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk dokument, hvor man tager stilling til, hvad der skal ske med ens formue, når man ikke er her længere. Testamentet er dermed ens sikkerhed for, at ens formue bliver fordelt, som man ønsker det, når man går bort.

#2: Hvorfor testamente?

Uanset om man er enlig, samlevende eller gift, anbefaler vi, at man opretter et testamente.

Vores erfaring viser, at når man aktivt har taget stilling til, hvordan arven skal fordeles, er de efterladte mere tilbøjelig til at bruge tiden på at bearbejde sorgen i stedet for familiekonflikter og arvestrid. Familiekonflikter forårsaget af arvestrid rammer især mindreårige børn med store følermæssige omkostninger.

Lever man i et papirløst ægteskab, er det også særdeles vigtigt, at man opretter et testamente, da den længstlevende samlever arver ikke, medmindre man har oprettet et testamente. Nogle samlevende par kan oprette et udvidet samlevertestamente.

Hvis man vil begunstige én eller flere personer uden for familien, skal man også lave et testamente.

Pensions- og forsikringsforhold skal reguleres i den aftale, som man indgår med sine pensions- og forsikringsselskaber. Disse forhold skal ikke reguleres i testamentet.

1. Hvad er et notartestamente?

Der findes forskellige typer af testamenter. Et notartestamente er en særlig type af testamente, der, i modsætning til et vidnetestamente, skal underskrives hos en notar i den lokale byret. Herudover er et notartestamente ikke er anderledes end vidnetestamentet

2. Hvordan gør man testamentet juridisk gyldigt?

Notartestamentet skal underskrives hos en notar i den lokale byret for at være juridisk gyldig. Processen er med andre ord ganske enkel.

Når man har underskrevet testamentet hos notaren, vil man få udleveret en original udgave af notartestamentet med en påtegning om, at man har underskrevet testamentet i notarens påsyn og at notaren har skønnet, at man fornuftsmæssigt har været i stand til at oprette testamentet.

Efter notaren har påtegnet testamentet, beholder byretten en kopi af testamentet og underretter Centralregistret for Testamenter om, at testamentet er oprettet og optegnet. Dette sikrer, at skifteretten (der tager sig af dødsboer) automatisk får besked om ens testamente, når man går bort.

Vær opmærksom på, at notaren ikke bistår med (eller i øvrigt yder nogen form for rådgivning med) oprettelsen af testamentet.

3. Fordelene ved notartestamente

Et notartestement er det sikreste testemente. Først og fremmest er vanskeligt for en arvring at få testamentet erklæret ugyldig. Herudover får alle automatisk besked om testamentet, når testator går bort, hvilket giver sikkerhed for, at de beslutninger, som testator har truffet i testamentet, også bliver efterkommet, når testator går bort. Endelig er der mulighed for at indsætte en bortkomstklausul i notartestamentet, hvilket indebærer, at man til enhver tid kan rekvirere en genpart af testamentet i notarialkontorets arkiv, hvis originalen bortkommer.

4. Ændring eller tilbagekaldelse af testamentet

Hvis man har oprettet et notartestamente, som man vil ændre eller tilbagekalde, skal man oprette et nyt testamente.

Notartestemente kan dermed ændres eller tilbagekaldes overfor notaren – det vil sige man opretter blot et nyt notartestamente. Notartestamentet kan også ændres eller tilbagekaldes ved at man opretter et vidnetestemente. Et notartestamente kan derimod ikke ændres eller tilbagekaldes ved at man opretter et indbotestemente. 

Selvom et notartestamente kan ændres via et vidnetestamente, anbefaler vi, at det sker via et notartestamente, fordi notaren indberetter ændringen til Centralregisteret for Testamente, hvilket sikrer, at de forhold, som man har ønsket ændret eller tilbagekaldt, også bliver efterkommet, når man går bort.

Du kan ændre eller tilbagekalde dit testamente hos Legal Doc. Du skal blot oprette et nyt testamente online hos Legal Doc, hvor ud ændrer eller tilbagekalder dit forrige testamente.

1. Hvad er et vidnetestamente?

Der findes forskellige type af testamenter. Et vidnetestamente er en særlig type testamente. Vidnetestamente er ikke anderledes end notartestamente mv., men forskellen er, at man underskriver vidnetestamentet under samtidig tilstedeværelse af mindst to vidner.

2. Hvordan gør man vidnetestamentet juridisk gyldigt?

Når man modtaget sit testamente, skal man indkalde to vidner til at bevidne oprettelsen af testamentet. Du skal underskrive testamentet under tilstedeværelse af vidnerne. Straks efter du har underskrevet testamentet, skal begge vidner skrive deres navne og underskrift på testamentet. Vidnetestamente vil herefter være juridisk gyldigt oprettet.

3. Hvem kan være vidne i testamentet?

Arveloven indeholder en række krav til hvem der kan være et vidne i et vidnetestamente. Det er nemlig ikke enhver person, der kan være et vidne.

Et vidne skal være fyldt 18 år og så må det ikke mangle forståelse for vidnebekræftelsens betydning på grund af sindssygdom som demens, hæmmet psykisk udvikling mv.

Et vidne må heller ikke være inhabile. Et vidne vil være inhabil, hvis vidnet f.eks. er begunstiget i testamentet, eller må andre måder har en indirekte interesse i testamentet.

Vidnerne skal desuden være tilstede efter testators ønske, og de må ikke være i tvivl om at de bevidner oprettelsen af et testamente.

4. Ændring eller tilbagekaldelse af vidnetestamentet

Hvis man vil ændre eller tilbagekalde et vidnetestamente, skal man oprette et nyt testamente. Ændringen eller tilbagekaldelsen sker således, ved at man opretter et nyt testamente.

Det nye testamente, der ændrer eller tilbagekalder det forrige testamente, skal – ligesom det forrige vidnetestamente – også underskrives foran vitterlighedsvidner, før ændringen eller tilbagekaldelsen er juridisk gyldig. Et vidnetestamente kan også ændres eller tilbagekaldes overfor en notar.

Du kan ændre eller tilbagekalde dit testamente hos Legal Doc. Man skal blot oprette et nyt testamente online hos Legal Doc, hvor man ændrer eller tilbagekalder dit forrige testamente.

 

1. Hvad er et testamente i form af et indbotestamente?

Et indbotestamente er en særlig form for testamente, hvor man bestemmer, hvem der skal arve specifikke ting, når man går bort.

Det er kun specifikke genstande inden for hjemmet i form af sædvanligt indbo og personlige effekter, som kan indgå i et indbotestamente.

Hvad der forstås ved sædvanligt indbo og personlige effekter, vil afhænge af en konkret vurdering – en vurdering, der bl.a. skal tages i lyset af arvebeholdningen samlede størrelse. Genstande der har været anvendt som indbo i hjemmet, vil typisk indgå i indbotestamentet. Samlinger i form af ægte tæpper, malerier mv., vil derimod ikke indgå i indbotestamentet. Cykel og knallert kan også indgå, men ikke et køretøj i form af en bil mv.

Hvis man ønsker at foretage en overordnet fordeling af sin formue, skal man oprette et almindeligt testamente (et notartestamente eller et vidnetestamente).

2. Hvordan gør man testamentet juridisk gyldigt?

Når man har oprettet sit indbotestamente, skal det blot dateres og underskrives, hvorefter det vil være juridisk gyldigt. Der er således ingen krav om notarpåtegning eller vitterlighedsvidner.

Udover, at man selv daterer og underskriver indbotestamentet, er det som nævnt yderligere et krav, at indbotestamentet kun omfatter sædvanligt indbo og personlig effektiver i hjemmet.

Her kan du læse om hvilke muligheder du har for at oprette et testamente, hvis du lever i et ugift samlivsforhold – det vil sige samlevende par/kærestepar.

Ugifte samlevende arver aldrig hinanden, uanset om de har levet sammen i 10, 20 eller 30 år. Et testamente er derfor nødvendigt, hvis man vil sikre hinanden.

Ugifte samlevende kan efter de konkrete omstændigheder oprette et udvidet samlevertestamente.

Klik her for at læse mere om et udvidet samlevertestamente.

Her kan du læse om hvilke muligheder du har for at oprette et testamente, hvis du lever i et ugift samlivsforhold – det vil sige samlevende par/kærestepar.

Ugifte samlevende, der ikke kan oprette et udvidet samlevertestamente, kan oprette et gensidigt samlevertestamente.

Klik her for at læse om et gensidigt samlevertestamente (se afsnit 3), herunder forskellene mellem et udvidet samlevertestamente og et gensidigt samlevertestamente.

Læs om grundlæggende betingelser for at oprette testamente

Den der opretter et testamente må ikke være ikke være inhabilitet. Krav om habilitet indebærer:

  1. at man ikke må være underlagt fornuftsmangel, og 
  2. at man er fyldt 18 år
    • Hvis man er fyldt 15 år, kan man også oprette et testamente, dog med en række begrænsninger.

Hvornår er man underlagt fornuftsmangel?

Hvis man på grund af sindssygdom ikke har evnen til at råde fornuftmæssigt over sine ejendel, vil man være underlagt fornuftsmangel. En sindssygdom kan være svær demens, hæmmet psykisk udvikling, forbigående sindsforvirring mv.

Det er vigtigt, at man opfylder habilitetskravet, når man opretter et testamente. Hvis man ikke opfylder habilitetskravet, kan en arving anfægte testamentet, hvilken kan medføre at testamentet bliver erklæret ugyldigt.

Pensions- og forsikringsforhold skal reguleres i den aftale, som man indgår med sin pensions- og forsikringsselskaber. Disse forhold skal ikke reguleres i testamentet.

Boafgift (også benævnt: arveafgift) er en afgift, som en afgiftspligtig arving skal betale til staten, og som beregnes ud fra de samlede værdier, som arvingen modtager i arv.

Visse arvinger er fritaget for at betale boafgift, mens andre betaler enten boafgift og/eller tillægsboafgift. Længere ned kan du se en oversigt dette. I dette afsnit kan du læse mere om, hvordan man kan minimere boafgiften.

Boafgiften kan minimeres på to måder:

  1. Gaver & gældsbrev

Man kan minimere den samlede boafgift, hvis man årligt giver sine børn, børnebørn mv. gaver, der har en værdi under den afgiftsfrie bundgrænse for gaver.

Den afgiftsfri bundgrænse for gaver pr. barn, barnebarn mv. udgør 67.100 kr. (2020) om året. Gaver under denne bundgrænse er dermed fritaget for gaveafgift. To forældre kan således samlet give hvert barn 134.200 kr. skattefrit om året.

Den afgiftsfrie bundgrænse for svigerbørn er derimod noget mindre og udgør 23.500 kr. (2020). Du kan oprette dit gavebrev hos Legal Doc – klik her.

  1. Den såkaldte 30 % løsning – og boafgift

Man kan også minimere den samlede boafgift med den såkaldte 30% løsning. Modellen er relevant for de arvinger, der skal betale tillægsboafgift (36,25 %), eller den arvelader, der efterlader sig en samlet formue på 2.500.000 kr. eller derover. Kun i disse tilfælde vil 30% model være relevant. Se mere om personkredsen der skal betale tillægsboafgiften i oversigten nedenfor.

Det særlige ved modellen er, at ens arvinger ikke modtager hele arven, men alene 70% af arven, mens en velgørende organisation modtager den resterende 30% af arven – det vil sige, at en velgørende organisation også gøres til arving.

Betingelser for, at arvingen kan undgå boafgift, er, at man i testamentet bestemmer, at organisationen, der modtager 30% af arven, forpligter sig til at betale hele boafgiften for de øvrige arvinger. Velgørende organisationer er normalt fritaget for at betale boafgift (se oversigt nedenfor), men organisationen bliver i det her tilfælde forpligtet til at betale boafgiften for arvingerne, når man vælger 30% modellen.

Man bruger således 30% modellen til at støtte en god sag, samtidig med at minimerer boafgift for ens arvinger.

Her kan man se de typiske fejl i et testamente

1. Notartestamente eller vidnetestamente?

Vi anbefaler at man opretter et notartestamente, selvom det er nemmere at oprette af et vidnetestamente.

Modsat notartestamentet, opbevares vidnetestamentet ikke i Centralregisteret for Testamenter, og man kan derfor ikke være sikker på, om ens testamente kommer frem, når man går bort.

Desuden er det nemmere for en arving, der er utilfreds med indholdet af testamentet, at få et vidnetestamentet erklæret ugyldigt, da vidnetestamentet er ikke påtegnet af en notar.

Man kan også få rekvireret en genpart af notartestamentet, hvis det originale testamente bortkommer (forudsat at der er indsat en bortkomstklausul i testamentet). Den samme mulighed har man ikke, hvis man opretter et vidnetestamente.

Hvis man således ønsker det sikreste testamente, bør man vælge et notartestamente.

2. Notartestamente eller indbotestamente?

Vi anbefaler at man opretter et notartestamente, selvom det er nemt og enkelt at oprette af et indbotestamente.

Dette skyldes bl.a., at det kan være vanskeligt at afgøre, hvad der forstås ved sædvanligt indbo eller personlige effekter. Bliver testamentet erklæret ugyldigt, fordi det ikke omfatter sædvanligt indbo eller personlige effekter, risikerer man at ens formue ikke bliver fordelt som man ønsker det.

Der kan også hænde, at testamentet ikke bliver fundet, når man går bort, med den konsekvens, at ens aktiver ikke bliver fordelt som man ønsker det.

Hvis man har oprettet et notartestamente, vil notaren sørge for at en kopi af testamentet bliver opbevaret i Centralregisteret for Testamenter. Således er man altid sikker på at testamentet kommer frem, når man går bort.

Kom i gang

1.

Køb dokument

2.

Online spørgeskema

3.

Modtag og godkend

Legal doc benyttes af mange andre
Hvordan fungerer Legal Doc?
"I denne video kan du høre mig fortælle hvordan Legal Doc fungerer og hvordan du via vores online digitale platform kan oprette juridiske dokumenter nemt, sikkert og enkelt"
Louise Nielsen
Marketing

HAR DU SPØRGSMÅL TIL TESTAMENTE?

HAR DU SPØRGSMÅL TIL TESTAMENTE?

OPRET TESTAMENTE

- NEMT, SIKKERT OG ENKELT

Hvem arver efter dig?

GIFT UDEN BØRN

Gift uden børn

Din ægtefælle arver automatisk alt efter dig. Hvis din ægtefælle ikke er i live, når du går bort, arver dine forældre. Et testamente kan være en fordel fordi....
læs mere

GIFT + FÆLLES BØRN

Gift + fælles børn

Din ægtefælle arver 50%, mens dine børn arver resterende 50%. Er din ægtefælle, børn eller børnebørn ikke i live, når du går bort, arver dine forældre. Et testamente kan være en fordel fordi....
læs mere

GIFT + SÆRBØRN

Gift + særbørn

Din ægtefælle arver 50% og dine børn arver 50%. Netop fordi I er en sammenbragt familie, kan den efterlevende ikke kan sidde i uskiftet bo med dine børn. Et testamente kan være en fordel fordi...
læs mere

SINGLE + BØRN

Single + børn

Hvis du ikke har et testamente, arver dine børn indbyrdes lige efter dig. Et testamente kan være en fordel fordi...
læs mere

SAMLEVENDE UDEN BØRN

Samlevende uden børn

Samlevende par arver aldrig efter hinanden, uanset hvor længe de har boet sammen. Et testamente kan være en fordel fordi...
læs mere

SAMLEVENDE + FÆLLES BØRN

Samlevende + fælles børn

Samlevende par arver aldrig efter hinanden, uanset hvor længe de har boet sammen. Et testamente kan være en fordel fordi...
læs mere

SAMLEVENDE + SÆRBØRN

Samlevende + særbørn

Samlevende par arver aldrig efter hinanden, uanset hvor længe de har boet sammen. Et testamente kan være en fordel fordi...
læs mere

SINGLE UDEN BØRN

Single uden børn

Hvis du ikke har et testamente, arver dine forældre halvdelen hver, når du går bort. Et testamente kan være en fordel fordi...
læs mere

Eksempel på testamente

Testamente
Scroll til toppen

Angiv din civilstatus

COOKIES

Legal Doc

Det er dit valg

VI benytter egne cookies og cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.

Nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få gode råd om din juriske sikkerhed

+1000 personer har tilmeldt sig nyhedsbrevet

Legal Doc benytter egne cookies samt cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.