Danmarks bedste online platform for juridiske dokumenter

Testamente

OPRET FOR 1.995 KR.

BOOK RÅDGIVNINGSSAMTALE

#1: Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk dokument, hvor du tager stilling til, hvad der skal ske med din formue, når du ikke er her længere. Testamentet er dermed din sikkerhed for, at din formue bliver fordelt, som du ønsker det, når du går bort.

#2: Hvorfor testamente?

Uanset om du er enlig, samlevende eller gift, anbefaler vi, at du opretter et testamente.

Vores erfaring viser, at når man aktivt har taget stilling til, hvordan arven skal fordeles, er de efterladte mere tilbøjelig til at bruge tiden på at bearbejde sorgen i stedet for familiekonflikter og arvestrid. Familiekonflikter forårsaget af arvestrid rammer især mindreårige børn med store følermæssige omkostninger.

Lever du i et papirløst ægteskab, er det også særdeles vigtigt med et testamente, da den længstlevende samlever arver ikke, medmindre der er oprettet et testamente. Nogle samlevende par kan oprette et udvidet samlevertestamente.

Hvis du vil begunstige personer  uden for familien eller foreninger mv., skal du også lave et testamente.

Pensions- og forsikringsforhold skal derimod reguleres i den aftale, som du indgår med dine pensions- og forsikringsselskaber. Disse forhold skal dermed ikke reguleres i testamentet.

1. Hvad er et notartestamente?

Et notartestamente er en særlig type af testamente, der, i modsætning til et vidnetestamente, skal underskrives hos en notar i den lokale byret. Herudover er et notartestamente ikke er anderledes end vidnetestamentet.

2. Hvordan gør du testamentet juridisk gyldigt?

Notartestamentet skal underskrives hos en notar i den lokale byret for at være juridisk gyldig. 

Når du har underskrevet testamentet hos notaren, vil du få udleveret en original udgave af notartestamentet med en påtegning om, at du har underskrevet testamentet i notarens påsyn og at notaren har skønnet, at du fornuftsmæssigt har været i stand til at oprette testamentet.

Efter notaren har påtegnet testamentet, beholder byretten en kopi af testamentet og underretter Centralregistret for Testamenter om, at testamentet er oprettet og optegnet. Dette sikrer, at skifteretten (der tager sig af dødsboer) automatisk får besked om testamentet, når du går bort.

Vær opmærksom på, at notaren ikke bistår med (eller i øvrigt yder nogen form for rådgivning med) oprettelsen af testamentet.

3. Fordelene ved notartestamente

Et notartestemente er det sikreste testemente. Først og fremmest er det vanskeligt for en arvring at få testamentet erklæret ugyldig. Herudover får alle automatisk besked om testamentet, når du går bort, hvilket giver sikkerhed for, at de beslutninger, som du har truffet i testamentet, også bliver efterkommet, når du går bort. Endelig er der mulighed for at indsætte en bortkomstklausul i notartestamentet, hvilket indebærer, at du til enhver tid kan rekvirere en genpart af testamentet i notarialkontorets arkiv, hvis originalen bortkommer.

4. Ændring eller tilbagekaldelse af testamentet

Hvis du har oprettet et notartestamente, som du vil ændre eller tilbagekalde, skal du oprette et nyt testamente. Notartestemente kan dermed ændres eller tilbagekaldes overfor notaren – det vil sige du skal blot oprette et nyt notartestamente. Notartestamentet kan også ændres eller tilbagekaldes ved at du opretter et vidnetestemente. Et notartestamente kan derimod ikke ændres eller tilbagekaldes ved at du opretter et indbotestemente. 

Selvom et notartestamente kan ændres via et vidnetestamente, anbefaler vi, at det sker via et notartestamente, fordi notaren indberetter ændringen til Centralregisteret for Testamente, hvilket sikrer, at de forhold, som du har ønsket ændret eller tilbagekaldt, også bliver efterkommet, når du går bort.

Du kan ændre eller tilbagekalde dit testamente hos Legal Doc. Du skal blot oprette et nyt testamente online, hvor du ændrer eller tilbagekalder dit forrige testamente.

1. Hvad er et vidnetestamente?

Et vidnetestamente er ikke anderledes end et notartestamente mv., men forskellen er, at du underskriver vidnetestamentet under samtidig tilstedeværelse af mindst to vidner. Vidnetestamentet underskrives dermed ikke foran notaren.

2. Hvordan gør du vidnetestamentet juridisk gyldigt?

Når du har modtaget testamentet, skal du indkalde to vidner til at bevidne oprettelsen af testamentet. Du skal underskrive testamentet under tilstedeværelse af vidnerne. Straks efter du har underskrevet testamentet, skal begge vidner skrive deres navne og underskrift på testamentet. Vidnetestamente vil herefter være juridisk gyldigt oprettet.

3. Hvem kan være vidne i testamentet?

Arveloven indeholder en række krav til hvem der kan være et vidne i et vidnetestamente. Det er nemlig ikke enhver person, der kan være et vidne.

Et vidne skal være fyldt 18 år og så må vidnet ikke mangle forståelse for vidnebekræftelsens betydning på grund af sindssygdom som demens, hæmmet psykisk udvikling mv.

Et vidne må heller ikke være inhabile. Et vidne vil være inhabil, hvis vidnet f.eks. er begunstiget i testamentet, eller på andre måder har en indirekte interesse i testamentet.

Vidnerne skal desuden være tilstede efter dit ønske, og de må ikke være i tvivl om, at de bevidner oprettelsen af et testamente.

4. Ændring eller tilbagekaldelse af vidnetestamentet

Hvis du vil ændre eller tilbagekalde et vidnetestamente, skal du oprette et nyt testamente. Det nye testamente, der ændrer eller tilbagekalder det forrige testamente, skal – ligesom det forrige vidnetestamente – også underskrives foran vitterlighedsvidner, før ændringen eller tilbagekaldelsen er juridisk gyldig. Et vidnetestamente kan også ændres eller tilbagekaldes overfor en notar.

Du kan ændre eller tilbagekalde dit testamente hos Legal Doc. Du skal blot oprette et nyt testamente online, hvor du ændrer eller tilbagekalder dit forrige testamente.

1. Hvad er et indbotestamente?

Et indbotestamente er en særlig form for testamente, hvor du bestemmer, hvem der skal arve specifikke ting, når du går bort.

Det er kun specifikke genstande inden for hjemmet i form af sædvanligt indbo og personlige effekter, som kan indgå i et indbotestamente.

Hvad der forstås ved sædvanligt indbo og/eller personlige effekter, vil afhænge af en konkret vurdering – en vurdering, der bl.a. skal tages i lyset af arvebeholdningens samlede størrelse. Genstande, der har været anvendt som indbo i hjemmet, vil typisk indgå i indbotestamentet. Samlinger i form af ægte tæpper, malerier mv., vil derimod typisk ikke indgå i indbotestamentet. Cykel og knallert kan også indgå, men ikke et køretøj i form af en bil mv.

Hvis du vil lave en overordnet fordeling af du formue, skal du oprette et almindeligt testamente (et notartestamente eller et vidnetestamente) og ikke et indbotestamente, da indbotestamentet som omtalt handler om specifikke genstanden. 

2. Hvordan gør du inbotestamentet juridisk gyldigt?

Når du har oprettet dit indbotestamente, skal det blot dateres og underskrives, hvorefter det vil være juridisk gyldigt. Der er således ikke et krav om notarpåtegning eller vitterlighedsvidner.

Ugifte samlevende arver aldrig hinanden, uanset om de har levet sammen i 10, 20 eller 30 år. Et testamente er nødvendigt, hvis I vil sikre hinanden som ugifte samlevende. 

Her kan du læse mere om mulighederne for at oprette et testamente, hvis du lever i et ugift samlivsforhold (samlevende par/kærestepar). Du kan efter omstændighederne også oprette et udvidet samlevertestamente.

Ugifte samlevende, der ikke kan oprette et udvidet samlevertestamente, kan altid oprette et gensidigt samlevertestamente. Læs mere om gensidigt samlevertestamente (se afsnit 3 i linket).

Her kan du læse mere om dén grundlæggende betingelse, der altid skal være opfyldt, uanset om du opretter et notartestamente, et vidnetestamente, et indbotestamente mv. 

Kravet omhandler, at du må ikke være inhabilitet. Krav om habilitet indebærer:

  1. at du ikke må være underlagt fornuftsmangel, og 
  2. at du skal være fyldt 18 år
    • Hvis du er fyldt 15 år, kan du også oprette et testamente, dog med en række begrænsninger.

Hvornår er du underlagt fornuftsmangel? Det er du, hvis du på grund af sindssygdom ikke har evnen til at råde fornuftmæssigt over sine ejendel. En sindssygdom kan være svær demens, hæmmet psykisk udvikling, forbigående sindsforvirring mv. Hvis du ikke opfylder habilitetskravet, kan en arving anfægte testamentet, hvilken kan medføre, at testamentet bliver erklæret ugyldigt.

Pensions- og forsikringsforhold skal altid reguleres i den aftale, som du indgår med sin pensions- og forsikringsselskaber. Disse forhold skal således ikke reguleres i testamentet.

Hvad er boafgift/arveafgift?

Boafgift/arveafgift er en afgift, som en afgiftspligtig arving betaler til staten, og som beregnes ud fra de samlede værdier, som en arving modtager i arv. 

Ikke alle arvinger betaler boafgiften/arveafgiften. Visse arvinger er nemlig fritaget, mens andre betaler enten en boafgift eller både en boafgift og tillægsboafgift. Se oversigt over boafgift.

Boafgiften/arveafgiften kan minimeres på to måder:

  1. Ved gaver & gældsbrev

Du kan minimere den samlede boafgift, hvis du årligt giver dine børn, børnebørn mv. gaver, der har en værdi under den afgiftsfrie bundgrænse for gaver.

Den afgiftsfri bundgrænse for gaver pr. barn, barnebarn mv. udgør 67.100 kr. (2020) om året. To forældre kan samlet give hvert barn 134.200 kr. (2020) skattefrit om året.

Den afgiftsfrie bundgrænse for svigerbørn er derimod noget mindre og udgør 23.500 kr. (2020). 

Du kan oprette dit gavebrev hos Legal Doc her.

  1. Ved den såkaldte 30 % løsning

Du kan også minimere den samlede boafgift med den såkaldte 30%-model. Modellen er relevant for arvinger, der skal betale tillægsboafgift (36,25 %), eller hvis arvelader efterlader sig en samlet formue på 2.500.000 kr. eller derover. Kun i disse tilfælde er 30%-modellen relevant.

Det særlige ved 30%-model er, at arvingerne ikke modtager hele arven, men alene 70% af arven, mens en velgørende organisation modtager den resterende 30% af arven – det vil sige, at den velgørende organisation også gøres til arving.

Betingelser for, at arvingen kan undgå boafgift, er så, at du i testamentet bestemmer, at organisationen, der modtager 30% af arven, forpligter sig til at betale hele boafgiften for de øvrige arvinger. Velgørende organisationer er normalt fritaget for at betale boafgift, men organisationen bliver forpligtet til at betale boafgiften for arvingerne, når man vælger 30%-modellen. 

Du kan dermed bruge 30%-modellen til at støtte en god sag, samtidig med at du minimerer boafgift for dine arvinger.

Vi har gennemgået mange testamenter og vi har lavet en oversigt over de typisk fejl vi ser i testamenter.

Se oversigten over de typiske testamentefejl

1. Notartestamente eller vidnetestamente?

Vi anbefaler at du opretter et notartestamente, selvom det er nemmere at oprette af et vidnetestamente.

Modsat notartestamentet, opbevares vidnetestamentet ikke i Centralregisteret for Testamenter, og du kan derfor ikke være sikker på, om testamentet kommer frem, når du går bort.

Desuden er det nemmere for en arving, der er utilfreds med vidnetestamentet, at få et testamentet erklæret ugyldigt, da vidnetestamentet er ikke påtegnet af en notar.

Du kan også få rekvireret en genpart af notartestamentet, hvis det originale bortkommer (forudsat at der er indsat en bortkomstklausul i testamentet). Den samme mulighed har du ikke, hvis du opretter et vidnetestamente.

Du bør dermed vælge notartestamentet, hvis du vil have det sikreste testamente.

2. Notartestamente eller indbotestamente?

Står valget mellem notartestamentet eller inbotestamentet, anbefaler vi også, at du opretter et notartestamente, selvom det er nemmere at oprette af et indbotestamente.

Dette skyldes bl.a., at det kan være vanskeligt at afgøre, hvad der forstås ved sædvanligt indbo eller personlige effekter – et indbotestamente kan nemlig kun omhandle disse ejendele. 

Bliver indbotestamentet erklæret ugyldigt, f.eks. fordi det ikke omhandler sædvanligt indbo eller personlige effekter, risikerer du, at din formue ikke bliver fordelt, som du har ønsket det. 

Der kan også hænde at indbotestamentet ikke bliver fundet, når du går bort, hvilket kan have den konsekvens, at dine ejendele ikke bliver fordelt i overenstemmelse med dine ønsker. Hvis du derimod har oprettet et notartestamente, vil notaren sørge for, at en kopi af testamentet bliver opbevaret i Centralregisteret for Testamenter. Og således kan du være sikker på at testamentet kommer frem, når du går bort.

Kom i gang

1.

Køb dokument

2.

Online spørgeskema

3.

Modtag og godkend

Legal doc benyttes af mange andre
Hvordan fungerer Legal Doc?
"I denne video kan du høre mig fortælle hvordan Legal Doc fungerer og hvordan du via vores online digitale platform kan oprette juridiske dokumenter nemt, sikkert og enkelt"
Louise Nielsen
Marketing

OPRET TESTAMENTE

- NEMT, SIKKERT OG ENKELT

HAR DU SPØRGSMÅL TIL TESTAMENTE?

HAR DU SPØRGSMÅL TIL TESTAMENTE?

Hvad er Legal Doc?

Danmarks bedste online platform for juridiske dokumenter

Hvem arver efter dig?

GIFT UDEN BØRN

Gift uden børn

Din ægtefælle arver automatisk alt efter dig. Hvis din ægtefælle ikke er i live, når du går bort, arver dine forældre. Et testamente kan være en fordel fordi....
læs mere

GIFT + FÆLLES BØRN

Gift + fælles børn

Din ægtefælle arver 50%, mens dine børn arver resterende 50%. Er din ægtefælle, børn eller børnebørn ikke i live, når du går bort, arver dine forældre. Et testamente kan være en fordel fordi....
læs mere

GIFT + SÆRBØRN

Gift + særbørn

Din ægtefælle arver 50% og dine børn arver 50%. Netop fordi I er en sammenbragt familie, kan den efterlevende ikke kan sidde i uskiftet bo med dine børn. Et testamente kan være en fordel fordi...
læs mere

SINGLE + BØRN

Single + børn

Hvis du ikke har et testamente, arver dine børn indbyrdes lige efter dig. Et testamente kan være en fordel fordi...
læs mere

SAMLEVENDE UDEN BØRN

Samlevende uden børn

Samlevende par arver aldrig efter hinanden, uanset hvor længe de har boet sammen. Et testamente kan være en fordel fordi...
læs mere

SAMLEVENDE + FÆLLES BØRN

Samlevende + fælles børn

Samlevende par arver aldrig efter hinanden, uanset hvor længe de har boet sammen. Et testamente kan være en fordel fordi...
læs mere

SAMLEVENDE + SÆRBØRN

Samlevende + særbørn

Samlevende par arver aldrig efter hinanden, uanset hvor længe de har boet sammen. Et testamente kan være en fordel fordi...
læs mere

SINGLE UDEN BØRN

Single uden børn

Hvis du ikke har et testamente, arver dine forældre halvdelen hver, når du går bort. Et testamente kan være en fordel fordi...
læs mere

Eksempel på testamente

Testamente
Scroll til toppen

Angiv din civilstatus

COOKIES

Legal Doc

Det er dit valg

VI benytter egne cookies og cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.

Nyhedsbrev

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få gode råd om din juridiske sikkerhed

+1000 personer har tilmeldt sig nyhedsbrevet

Legal Doc benytter egne cookies samt cookies fra tredjeparter. Vi benytter cookies til at spore brug af hjemmesiden. Læs mere om hvordan vi bruger cookies og hvordan du kan fravælge cookies under vores persondatapolitik.