Opret Testamente hos Legal Doc - 395 kr.

Et testamente er et juridisk dokument, hvor du tager stilling til, hvad der skal ske med din formue, når du ikke er her længere. Et testamente er dermed din sikkerhed for, at din formue bliver fordelt, som du ønsker det, når du går bort.

Opret nu
Testamente

Et testamente er et juridisk dokument, hvor du tager stilling til, hvad der skal ske med din formue, når du ikke er her længere. Et testamente er dermed din sikkerhed for, at din formue bliver fordelt, som du ønsker det, når du går bort.

Uanset om du er enlig, samlevende eller gift, anbefaler vi, at du opretter et testamente.

Vores erfaring viser at hvis man aktivt har taget stilling til, hvordan arven skal fordeles, bruger de efterladte tiden på at bearbejde sorgen i stedet for familiekonflikter og arvestrid. Familiekonflikter forårsaget af arvestrid rammer især mindreårige børn med store følermæssige konsekvenser.

Lever du i et papirløst ægteskab, er det også særdeles vigtigt med et testamente, da den længstlevende samlever arver ikke, medmindre der er oprettet et testamente. Nogle samlevende par kan oprette et udvidet samlevertestamente.

Hvis du vil begunstige personer uden for familien eller foreninger mv., skal du også lave et testamente.

Pensions- og forsikringsforhold skal derimod reguleres i den aftale, som du indgår med dine pensions- og forsikringsselskaber. Disse forhold skal dermed ikke reguleres i testamentet.

Hvad er et notartestamente?

Et notartestamente er en særlig type af testamente, der, i modsætning til et vidnetestamente, skal underskrives hos en notar i den lokale byret. Herudover er et notartestamente ikke er anderledes end vidnetestamentet.

Hvordan gør du testamentet juridisk gyldigt?

Notartestamentet skal underskrives hos en notar i den lokale byret for at være juridisk gyldig. 

Når du har underskrevet testamentet hos notaren, vil du få udleveret en original udgave af notartestamentet med en påtegning om, at du har underskrevet testamentet i notarens påsyn og at notaren har skønnet, at du fornuftsmæssigt har været i stand til at oprette testamentet.

Efter notaren har påtegnet testamentet, beholder byretten en kopi af testamentet og underretter Centralregistret for Testamenter om, at testamentet er oprettet og optegnet. Dette sikrer, at skifteretten (der tager sig af dødsboer) automatisk får besked om testamentet, når du går bort.

Vær opmærksom på, at notaren ikke bistår med (eller i øvrigt yder nogen form for rådgivning med) oprettelsen af testamentet.

Fordelene ved notartestamente

Et notartestemente er det sikreste. Først og fremmest er det vanskeligt for en arving at få testamentet erklæret ugyldig. Herudover får alle automatisk besked om testamentet, når du går bort, hvilket giver sikkerhed for, at de beslutninger, som du har truffet i testamentet, også bliver efterkommet, når du går bort. Endelig kan du indsætte en bortkomstklausul i notartestamentet, hvilket indebærer, at du til enhver tid kan rekvirere en genpart af testamentet i notarialkontorets arkiv, hvis originalen bortkommer.

Ændring eller tilbagekaldelse

Hvis du har oprettet et notartestamente, som du vil ændre eller tilbagekalde, skal du oprette et nyt testamente. Notartestemente kan dermed ændres eller tilbagekaldes overfor notaren – det vil sige at du skal blot oprette et nyt notartestamente. Notartestamentet kan også ændres eller tilbagekaldes ved at du opretter et vidnetestemente. Et notartestamente kan derimod ikke ændres eller tilbagekaldes ved at du opretter et indbotestemente. 

Selvom et notartestamente kan ændres via et vidnetestamente, anbefaler vi, at dette sker via et notartestamente – dette skyldes, at notaren indberetter ændringen til Centralregisteret for Testamente, hvilket sikrer, at de forhold, som du har ønsket ændret eller tilbagekaldt, også bliver efterkommet, når du går bort.

Du kan ændre eller tilbagekalde dit testamente hos Legal Doc. Du skal blot oprette et nyt testamente online, hvor du ændrer eller tilbagekalder dit forrige testamente.

Hvad er et vidnetestamente?

Et vidnetestamente er ikke anderledes end et notartestamente, men forskellen er, at du underskriver vidnetestamentet foran to vidner og ikke foran notaren.

Hvordan gør du vidnetestamentet juridisk gyldigt?

Når du har modtaget testamentet, skal du indkalde to vidner til at bevidne oprettelsen af testamentet. Du skal underskrive testamentet under tilstedeværelse af vidnerne. Straks efter du har underskrevet testamentet, skal begge vidner skrive deres navne og underskrift på testamentet. Vidnetestamente vil herefter være juridisk gyldigt oprettet.

Hvem kan være vidne i testamentet?

Arveloven indeholder en række krav til hvem der kan være et vidne i et vidnetestamente. Det er nemlig ikke enhver person, der kan være et vidne.

Et vidne skal være fyldt 18 år og må ikke mangle forståelse for vidnebekræftelsens betydning. Et vidne må heller ikke være inhabile. Et vidne vil være inhabil, hvis vidnet f.eks. er begunstiget i testamentet, eller på andre måder har en indirekte interesse i testamentet. Endelig må vidnerne ikke være i tvivl om, at de bevidner oprettelsen af et testamente.

 

Ændring eller tilbagekaldelse

Hvis du vil ændre eller tilbagekalde et vidnetestamente, skal du oprette et nyt testamente. Det nye testamente, der ændrer eller tilbagekalder det forrige testamente, skal – ligesom det forrige vidnetestamente – også underskrives foran vitterlighedsvidner, før ændringen eller tilbagekaldelsen er juridisk gyldig. Et vidnetestamente kan også ændres eller tilbagekaldes hos notaren.

Du kan ændre eller tilbagekalde dit testamente hos Legal Doc. Du skal blot oprette et nyt testamente online, hvor du ændrer eller tilbagekalder dit forrige testamente.

Hvad er et indbotestamente?

Et indbotestamente omhandler specifikke genstand. I et indbotestamente bestemmer du dermed, hvem der skal arve specifikke ting i form af sædvanligt indbo og personlige effekter, når du går bort.

Hvad der forstås ved sædvanligt indbo og/eller personlige effekter, vil afhænge af en konkret vurdering, som bl.a. skal tages i lyset af arvebeholdningens samlede størrelse. Genstande, der har været anvendt som indbo i hjemmet, vil typisk indgå i indbotestamentet. Samlinger i form af ægte tæpper, malerier mv., vil derimod typisk ikke indgå i indbotestamentet. Cykel og knallert kan også indgå, men ikke et køretøj i form af en bil mv.

Ønsker du en overordnet fordeling af din formue, skal du oprette et almindeligt testamente (et notartestamente eller et vidnetestamente) og ikke et indbotestamente, da indbotestamentet omhandler om specifikke genstanden. 

Hvordan gør du indbotestamentet gyldigt?

Når du har oprettet dit indbotestamente, skal det blot dateres og underskrives, hvorefter det vil være juridisk gyldigt. Der er således ikke et krav om hverken notarpåtegning eller vitterlighedsvidner.

Ugifte samlevende arver aldrig hinanden, uanset om de har levet sammen i 10, 20 eller 30 år. Et testamente er nødvendigt, hvis I vil sikre hinanden som ugifte samlevende. 

Her kan du læse mere om mulighederne for at oprette et testamente, hvis du lever i et ugift samlivsforhold (samlevende par/kærestepar). Du kan efter omstændighederne også oprette et udvidet samlevertestamente.

 

Ugifte samlevende, der ikke kan oprette et udvidet samlevertestamente, kan altid oprette et gensidigt samlevertestamente. Læs mere om gensidigt samlevertestamente (se afsnit 3 i linket).

Du må ikke være inhabil, uanset om du opretter et notartestamente, et vidnetestamente, et indbotestamente mv.

Krav om inhabil indebærer, at:

  1. du må ikke være underlagt fornuftsmangel, og 
  2. du skal være fyldt 18 år
    • Hvis du er fyldt 15 år, kan du også oprette et testamente, dog med en række begrænsninger.

Hvornår er du underlagt fornuftsmangel? Det er du, hvis du på grund af sindssygdom ikke kan råde fornuftmæssigt over dine ejendel. En sindssygdom kan være svær demens, hæmmet psykisk udvikling, forbigående sindsforvirring mv.

Hvis du ikke opfylder habilitetskravet, kan en arving anfægte testamentet, hvilken kan medføre, at testamentet bliver erklæret ugyldigt.

Pensions- og forsikringsforhold skal altid reguleres i den aftale, som du indgår med sin pensions- og forsikringsselskaber. Disse forhold skal således ikke reguleres i testamentet

Hvad er et indbotestamente? Hvad er broafgift/arveafgift

Boafgift og arveafgift er to forskellige betegnelser for samme ting og det er en afgift, som en arving betaler til staten, og som beregnes ud fra de samlede værdier, som arvingen modtager i arv. 

Ikke alle arvinger betaler boafgiften. Visse arvinger er nemlig fritaget, mens andre betaler enten en boafgift eller både en boafgift og tillægsboafgift. Se oversigt over boafgift.

 

Boafgiften kan minimeres på to måder:

 

  1. Metode 1: Gave & gældsbrev

Du kan minimere den samlede boafgift, hvis du årligt giver dine børn, børnebørn mv. gaver, der har en værdi under den afgiftsfrie bundgrænse for gaver.

Den afgiftsfri bundgrænse for gaver pr. barn, barnebarn mv. udgør 67.100 kr. (2020) om året. To forældre kan samlet give hvert barn 134.200 kr. (2020) skattefrit om året.

Den afgiftsfrie bundgrænse for svigerbørn er derimod noget mindre og udgør 23.500 kr. (2020). 

Du kan oprette dit gavebrev hos Legal Doc.

 

  1. Metode 2: Den såkaldte 30 % løsning

Du kan også minimere den samlede boafgift med den såkaldte 30%-model. Modellen er relevant for arvinger, der skal betale tillægsboafgift (36,25 %), eller hvis en arvelader efterlader sig en samlet formue på 2.500.000 kr. eller derover. Kun i disse tilfælde er 30%-modellen relevant.

Det særlige ved 30%-model er, at arvingerne ikke modtager hele arven, men alene 70% af arven, mens en velgørende organisation modtager den resterende 30% af arven – det vil sige, at den velgørende organisation også gøres til arving.

 

Betingelser for, at arvingen kan undgå boafgift, er så, at du i testamentet bestemmer, at organisationen, der modtager 30% af arven, forpligter sig til at betale hele boafgiften for de øvrige arvinger. Velgørende organisationer er normalt fritaget for at betale boafgift, men organisationen bliver herved forpligtet til at betale boafgiften for arvingerne, når du vælger 30%-modellen. Derved kan du bruge 30%-modellen til at støtte en god sag, samtidig med at du minimerer boafgift for dine arvinger.

Vi har gennemgået mange testamenter og vi har lavet en oversigt over de typisk testamentefejl.

Se oversigten over de typiske testamentefejl

Notartestamente eller vidnetestamente?

Vi anbefaler at du opretter et notartestamente, fremfor vidnetestamente, selvom det er nemmere at oprette af et vidnetestamente.

Modsat notartestamentet, opbevares vidnetestamentet ikke i Centralregisteret for Testamenter, og du kan derfor ikke være sikker på om vidnetestamentet kommer frem, når du går bort.

Desuden er det nemmere for en arving der er utilfreds med vidnetestamentet, at få et vidnetestamentet erklæret ugyldigt, da vidnetestamentet er ikke påtegnet af en notar.

Du kan også få rekvireret en genpart af notartestamentet, hvis det originale bortkommer (forudsat at du har indsat en bortkomstklausul i notartestamentet). Den samme mulighed har du ikke, hvis du opretter et vidnetestamente.

Du bør dermed vælge notartestamentet, hvis du vil have det sikreste testamente.

Notartestamente eller indbotestamente?

Står valget mellem notartestamentet eller inbotestamentet, anbefaler vi også, at du opretter et notartestamente, selvom det er nemmere at oprette af et indbotestamente. 

Dette skyldes bl.a., at det kan være vanskeligt at afgøre, hvad der forstås ved sædvanligt indbo eller personlige effekter – et indbotestamente kan nemlig kun omhandle disse ejendele. Bliver indbotestamentet erklæret ugyldigt, f.eks. fordi det ikke omhandler sædvanligt indbo eller personlige effekter, risikerer du, at din formue ikke bliver fordelt, som du har ønsket det. 

 

Der kan også hænde at indbotestamentet ikke bliver fundet, når du går bort, hvilket kan få den konsekvens, at dine ejendele ikke bliver fordelt i overensstemmelse med dine ønsker. Hvis du derimod har oprettet et notartestamente, vil notaren sørge for, at en kopi af notartestamentet bliver opbevaret i Centralregisteret for Testamenter, hvorfor du kan være sikker på at notartestamentet kommer frem, når du går bort.

Kom I gang
Jura gjort nemt

Så nemt er det med Legal Doc

Nemt
Nemt
Udfyld spørgeskamaet og modtag dit dokument.
Hurtigt
Hurtigt
Modtag dokument inden 48 timer.
Sikkert
Sikkert
Vi beskytter din persondata.
Billigt
Billigt
Spar penge i forhold til advokat
Tilfredshedsgaranti
- eller pengene tilbage
Personlig service
- af uddannede jurister
Hør mere om os

Hvordan fungerer Legal Doc?

I denne video kan du høre mig fortælle hvordan Legal Doc fungerer og hvordan du via vores online digitale platform kan oprette juridiske dokumenter nemt, sikkert og enkel

Omtale og annoncer

E-pressen
Folketidende
NetJurist