Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Nærværende handelsvilkårene indeholder bl.a. de vilkår, der gælder for aftalen mellem Legal Doc ApS og Kunden, samt praktiske anvisninger vedrørende betaling, levering, fortrydelsesret, ansvar, forsikring, mv., vedrørende de produkter, Kunden kan købe på hjemmesiden (Platformen).

Legal Doc ApS

Højbro Plads 10

1200 København K

Mail: info@legaldoc.dk

CVR-nr. 40388524

Har Kunden spørgsmål til handelsvilkårene, eller øvrige spørgsmål, kan Kunden altid rette henvendelse til os på ovenstående kontaktinfo.

Legal Dac ApS modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Mobilepay Online og Visa Electron..

Legal Doc ApS benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol, hvilket indebærer, at Kundens data bruges sikkert og kan ikke læses af andre udefrakommende.

De til enhver tid gældende priser fremgår af Platformen, og er angivet danske kroner (DKK).

Alle beløb er angivet inklusive moms.

Når Kunden køber et produkt på Platformen, vil betaling blive trukket på Kundens konto, når kunden har modtaget produktet. 

Efter betalingen er gennemført, modtager Kunden en ordrebekræftelse, hvori Kunden kan identificere sit køb. 

Kunden modtager produktet senest 4 dage efter Kunden på en fyldestgørende vis har besvaret spørgsmålene i det interaktivspørgeskema. Kunden modtager produktet via e-mail eller e-boks, forudsat Legal Doc ikke oplever tekniske udfordringer med levering af Produktet. 

Legal Doc ApS giver ikke fortrydelsesret på produkter (juridiske dokumenter) købt på Platformen, idet Legal Doc ApS leverer produkter af sådan art, at der henhold til forbrugeraftalelove ikke gives returret. Der henvises til forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3. I henhold til forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3, har forbrugeren ikke fortrydelsesret ved levering af produkter, i) som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller ii) når produktet har fået et tydeligt personligt præg. Legal Doc ApS tilbyder produkter (juridiske dokumenter), der bliver udarbejdet efter forbrugerens specifikationer og anvisninger, og produktet (det juridiske dokument) får tillige et personligt præg. De produkter (juridiske dokumenter), som Legal Doc ApS tilbyder på Platformen, falder dermed ind under den kategori af produkter, som, i henhold til forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3, ikke gives fortrydelsesret for.

De ansatte i Legal Doc ApS, som yder den juridiske rådgivning, og udarbejder af de produkter, der tilbydes på Platformen, har alle en uddannelsesmæssig baggrund som cand.jur. fra et dansk universitet. Legal Doc beskæftiger herudover stud.jur. samt ansatte med en ikke juridisk baggrund til en række administrative arbejdsopgaver.

Legal Doc ApS er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, herunder Lov om Juridisk Rådgivning. Legal Doc ApS er således ansvarlig for indholdet og korrekthed af de produkter, der tilbydes på Platformen.

Legal Doc ApS er ikke ansvarsforsikret.

Indholdet på Platformen udgør juridisk rådgivning, hvilket indbefatter tekst vedrørende testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter, samejeoverenskomster, gavebrev, gældsbreve, samt de øvrige produkter, der tilbydes på Platformen, samt mundtlig rådgivning på øvrige områder. Legal Doc ApS er ansvarlig for indholdet i Platformen efter lov om juridisk rådgivning. Legal Doc ApS tager forbehold for mindre trykfejl i indholdet af Platformen.

Alt kontakt, herunder informationsudveksling, mellem Legal Doc ApS og Kunden er derimod ikke juridisk rådgivning af nogen art, herunder i den forståelse, som det formuleringen”juridisk rådgivning” anvendes i Lov om Juridisk Rådgivning. Alt information, der udveksles mellem Legal Doc ApS og Kunden i den forbindelse, er derfor ikke omfattet af Lov om Juridisk Rådgivning. Dette gælder dog ikke, såfremt Kunden vælger et af de rådgivningsemner, der tilbydes på Platformen. 

Legal Doc ApS er under alle omstændigheder ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til mistet fortjeneste eller avance for Kunden. Legal Doc ApS er i den forbindelse ikke ansvarlig for tab der skyldes ikke korrekt anvendelsen af de produkter, der tilbydes på Platformen.

Legal Doc ApS er heller ansvarlig for tab, der skyldes nedbrud eller anden form for afbrydelser i Platformen, herunder men ikke begrænset til nedbrud i Legal Doc ApS’ systemer eller nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk i Platformen eller systemet, herunder fysisk eller digitalt hærværk i form af computervirus eller hacking. Legal Doc ApS er i den forbindelse ikke ansvarlig for tab, der skyldes tab af Kundens data, misbrug af Kundens personoplysninger mv., der skyldes hærværk i Platformen eller systemet i øvrigt. Legal Doc er ikke ansvarlig for tab der skyldes andre forhold, der er uden for Legal Docs kontrol.

Legal Doc ApS er ikke ansvarlig for tredjemands fejl når Platformen indeholder en henvisning eller et link til tredjemands hjemmeside.

Alle oplysninger om Kunden bliver behandlet fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning herom, herunder lov om juridisk rådgivning, persondataforordning, lov om behandling af personoplysninger, samt reglerne om god skik for juridisk rådgivning. Alle ansatte i Legal Doc ApS er underlagt tavshedspligt.

Klager over produkter købt på Platformen kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens

Center for klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Kunden kan klage via linket: www.forbrug.dk

For EU-borgere skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform

Hvis Kunden har bopæl i et andet EU-land, kan Kunden bruge EU-kommissionens online klageportal i forbindelse med indgivelse af en klage

EU Kommissionens online klageplatform via linket: www.ec.europa.eu/odr

Tvister mellem parterne, der udspringer af aftalen mellem Legal Doc ApS og Kunden, handelsbetingelserne, eller indholdet af Platformen, skal afgøres efter dansk ret, herunder skal dansk rets almindelige fortolkningsprincipper og bevisregler finde anvendelse, og skal indbringes for Københavns byret.

Vores handelspolitik er første gange udarbejdet d. 21. november 2019 og senest opdateret d. 10. februar 2022. Når vi opdaterer vores handelspolitik, vil datoen for den senest opdatering også blive ændret.