Persondatapolitik

Persondatapolitik

De på nuværende tidspunkt gældende persondataretlige regler findes i databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

Det er vigtigt for Legal Doc ApS , at vi beskytter dine personoplysninger, når du bruger services og ydelser, som vi tilbyder på Legal Doc ApS (Platformen). Vi har således i vores persondatapolitik udarbejdet retningslinjer for, hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger.

Legal Doc ApS

Højbro Plads 10

1200 København K

Mail: info@legaldoc.dk

CVR-nr. 40388524

Vi er den dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Vi bruger personoplysninger om dig alene i det omfang, det er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil personoplysningerne skal behandles. Behandling af personoplysninger om dig sker således til enhver tid under hensyn til hvad der er tilstrækkelig, relevant og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til formålet, hvortil personoplysningerne behandles.

Vi behandler personoplysninger om dig, der du gør brug af Platformen. Det kan f.eks. være i forbindelse med rådgivning inden for de forskellige områder, som tilbydes på platformen, eller når du skal genere juridiske dokumenter, som tilbydes på Platform. Herudover dit vi dit juridisk dokument, som du genererer, i vores IT-system, hvilket i sig udgør en behandling af personoplysninger om dig.

Afhængig af sagens eller henvendelsens karakter, behandler vi både almindelige oplysninger, følsomme oplysninger, samt fortrolige oplysninger.

De almindelige oplysninger kan være navn, adresse, e-mailadresse, eller oplysninger om økonomi-, gæld-, familie-, bolig-, eller andre rent private forhold. Disse oplyser bruges i forbindelse med generering af juridiske, rådgivning, fremsendelse af nyhedsbreve mv.

De følsomme oplysninger kan være helbredsoplysninger (f.eks. i forbindelse med oprettelse af fremtidsfuldmagt), eller oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering (f.eks. i forbindelse med oprettelse af testamente, hvor du skal oplyse din egen og din ægtefælle eller samlevers køn).

De fortrolige oplysninger kan være identifikationsoplysninger i form af personnummer CPR-nummer, samt dine kreditkort oplysninger.

Vi indsamler personoplysninger om dig på forskellige måneder. Vi indsamler i udgangspunktet alene personoplysninger, som du frivilligt giver oplysningerne til os.

Vi indsamler vi personoplysninger om dig, når du selv udfylder de interaktive spørgeskemaer til generering af juridiske dokumenter. Vi indsamler ligeledes personoplysninger om dig, når giver os oplysninger om dig i forbindelse med telefonisk rådgivning, eller telefonisk gennemgang af spørgeskemaet til generering af juridiske dokumenter. Vi indsamler herudover også personoplysninger, når du udfylder kontaktformularfeltet på Platformen, deltager i kampagner, konkurrencer, undersøgelser, eller når du gennemfører onlinekøb, herunder betaler, på Platformen.

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger til følgende formål:

Juridiske dokumenter

Vi bruger personoplysninger om dig med henblik på enten manuelt eller automatisk generering juridiske dokumenter, som du bestiller. Disse personoplysninger om dig bruges alene i det omfang, det er nødvendigt til at generering juridiske dokumenter, som du bestiller.

Juridisk rådgivning

Vi indsamler personoplysninger i forbindelse med rådgivning på de områder, hvor vi tilbyder rådgivning. I den forbindelse bemærkes, at vi kun tilbyder rådgivning inden for udvalgte områder. 

Optimering af brugeroplevelsen

Vi bruger personoplysninger om dig til at analyserer hvordan du navigerer rundt på platformen, herunder hvilke udfordringer du støder på, når de navigere rundt på platformen. Dette bruger vi til at forbedre den generelle brugeroplevelse på Platformen.

Betaling og levering

Vi bruger personoplysninger i form af navn og kreditkort oplysninger, når du fortager et køb, således, at vi kan effektuere bestillingen og modtage betaling for købet. Disse personoplysninger om dig deles endvidere med andre i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre købet, hvilket f.eks. kan være betalingsservice eller lignende aktører.

E-mails og telefonnumre

Vi bruger personoplysninger i form af e-mails og/eller telefonnumre enten for at stille, eller besvare spørgsmål i forbindelse med oprettelse af juridiske dokumenter. Vi bruger også e-mails og/eller telefonnumre til at besvare andre forespørgsler og henvendelser fra dig.

Andet: 

Vi bruger herudover personoplysninger om dig i det omfang det er nødvendigt for at vi kan levere de services til dig, som vi tilbyder på vores Platform. Det kan være alt fra navn, adresse, mail, personnummer (cpr-nummer). Det kan også være oplysninger om din familieforhold samt øvrige oplysninger om dig, der er nødvendige for at vi kan tilbyde dig den service, som vi tilbyder på Platformen. Vi bruger endelig personlysninger om dig i det omfang vi skal overholde lovgivningen, som f.eks. kan påbyde os, at vi skal registrer og genne en række personoplysninger. Det kan f.eks. en faktura, hvilket vi henhold til bogføringsloven, skal gemmes i minimum 5 år.

Vi behandler personoplysninger om dig med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, hvor behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt om enten oprettelse af et testamente, ægtepagt om særeje, fremtidsfuldmagt eller de øvrige ydelser, som du kan købe på Platformen.

Vi behandler herudover personoplysninger om dig med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, hvor du har givet udtrykkeligt samtykke til behandling af dine personoplysninger i markedsføringsøjemed og til fremsendelse af nyhedsbreve.

I forhold samtykke, skal understrege, dit samtykke vil til enhver tid være frivilligt, ligesom du til enhver tid kan trække dit samtykke tilfælde, blot ved at kontakte os.

Vi vil ligeledes gøre opmærksom på, at vi bl.a. ifølge reglerne i markedsføringsloven gerne må kontakt dig med tilbud om vores egne produkter, tilsvarende dem, som du tidligere har købt på Platformen. Det er dog en betingelse for os, at du har oplyst din e-mail i forbindelse med købet på Platformen, at du i den forbindelse tydeligt er blevet oplyst om, at vi vil bruge din e-mail til at kontakte dig, at du har haft mulighed for at sige nej til dette, samt at vi kun kontakter dig med henblik på salg af vores egne varer, der svarer til dem, du tidligere har købt på platformen. Herudover er det et krav for os, at vi – hver gang vi kontakter dig – giver dig en nem adgang til at frabede dig yderligere mails fra os.

Vi foretager i udgangspunktet en skønsmæssig vurdering af, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger. Denne vurdering foretager vi bl.a. på baggrund af formål med indsamlingen, behandling personoplysninger samt vores legitime interesser i at opbevarer personoplysninger om dig.

Henset til, at vi driver virksomhed med rådgivning og generering af juridiske dokumenter, opbevarer vi dine personoplysninger i minimum 10 år. Dette skyldes bl.a., at vi – udover at vi skal varetage vores økonomiske interesser – skal sikre os dokumentation for, at vi ikke har handler ansvarspådragende. Det kan være dokumentation i form af den aftale, som vi har indgået med dig, eller den ydelse, som vi har leveret til dig. Herudover kan det være dokumentation i form af notater efter telefonisk rådgivning, eller øvrige tiltage, som vi har gjort i forbindelse med din sag. De personoplysninger om dig, som ikke længere er nødvendige for at varetage de nævnte legitime formål, bliver løbende slettet.

Herudover kan særlovgivningen i sig selv begrunde, at vi gemmer personoplysninger om dig i en vis periode. Det kan f.eks. være bogføringsloven, der foreskriver, at vi opbevarer dine personoplysninger i minimum 5 år, hvilket kan være en kopi af faktura til regnskabsformål. Det kan også være at du har givet samtykke til at modtage nyhedsbreve, som er personliggjort på baggrund af dine tilkendegivne interesse i vores ydelser. I så fald foreskriver markedsføringsloven, at vi opbevarer dine personoplysninger maksimalt i 2 år efter du har givet samtykke til at modtagelse af nyhedsbreve.

Som udgangspunkt videregiver (sælger, deler, udlejer mv.) vi ikke dine personoplysninger, medmindre én eller flere følgende grunde foreligger:

Nødvendighed

Det er nødvendigt for at vi kan yde juridisk rådgivning eller generer juridiske dokumenter, eller levere de øvrige juridiske ydelser, som vi tilbyder på vores Platform. Vi samarbejder således i den forbindelse med udvalgte eksterne partnere som databehandlere, koncerninterne selskaber, eller virksomheder, der leverer økonomisystemer til vores bogføring eller IT-systemer til oprettelse af sager, herunder lagering af personoplysninger om dig.

Samtykke

Vi vidergiver de indsamlede personoplysninger om dig til andre virksomheder, offentlighed myndigheder eller private personer, der ikke er en del af vores koncerninterne selskaber, hvis du har givet samtykke. Overdragelse af personoplysninger til andre virksomheder eller private personer kan f.eks. ske i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse af Legal Doc, herunder due deligence processen, hvor en potentiel køber undersøger virksomheden.

Databehandleraftaler

Vi videregiver de indsamlede oplysninger om dig til vores databehandler, hvis persondatabehandlingen skal udføres af databehandler. Vi vælger alene de databehandlere, der er kan overholde samtlige forpligtelse i relation til persondatasikkerhed. Hvis vi overfører personoplysninger om dig til databehandler i tredjeland, undersøger vi først, om databehandler er vurderet af EU-kommissionen som sikker, og i benægtende fald undersøger vi, om der er fastsat fornødne garantier for trejdelandsoverførelse. I den forbindelse bemærkes, at USA, grundet den såkaldte Privacy-Shield aftale mellem USA og EU, ikke udgør et tredjeland i persondataretlig forstand.

Overholdelse af lovgivning

Vi videregiver de indsamlede personoplysninger om dig til tredjeman i det omfang vi er forpligtet og/eller berettiget hertil ifølge lovgivningen. Det kan f.eks. være videregivelse skal i forbindelse med en sag om dokumentfalsk, bedrageri eller anden strafbare forhold.

Vores Platform benytter cookies. En cookie er en fil, der placeres på dit terminaludstyr (computer, tablet, smartphone, eller andet IT-udstyr), når du besøger Platformen.

Når du besøger Platformen, skal du tage stilling til, om du vil acceptere cookies. Hvis du accepterer cookies, vil det være muligt for os at indsamle informationer om, hvilke sider du besøger på Platformen med dit terminaludstyr.

Når du accepterer cookies, giver du samtykke også samtykke til, at vi må behandle personoplysninger om dig i form af din IP-adresse.

Hvis du har accepteret cookies en gang, skal du ikke give samtykke atter, når du besøger Platformen, da der fortsat vil være placeret cookie på dit terminaludstyr.

Du kan altid afvise cookies, men du skal være opmærksom på, at visse funktioner, der forudsætter, at Platformen husker dine valg, kan blive nedsat, hvis du afviser cookies.

Formålet med cookies er bl.a. at identificerer om du er enten ny- og tilbagevendende bruger af Platformen. Cookies bruges også til at udarbejde samlede statistikker i form af antal, trafikmønster og hermed forbundne oplysninger brugere, der besøger platformen. Dette giver også en detaljeret sporing af brugerne på platformen, hvilket vi bl.a. bruger til at optimere brugervenligheden af Platformen, og målrette vores markedsføringstiltag.

Har du ønsker cookies deaktiveret på dit terminaludstyr, kan du gøre dette ved at ændre på indstillingerne på din browser.

 

Databeskyttelsesforordningen giver dig som den registrerede part en række rettigheder. Disse gennemgås nedenfor. Hvis du ønsker at gør brug af disse rettigheder, kan du kontakte os. Du har følgende rettigheder

Ret til indsigt

Du har ret til at se de personoplysninger om dig, som vi behandler. Du kan få udleveret en kopi med oplysningerne gratis. Du kan også få udleveret oplysninger om, hvad formålet med behandlingen er, hvem dine personoplysninger deles med, samt informationer om det tidsrum dine personoplysninger opbevares i. Du har desuden ret til at få indsigt i, hvor dine personoplysninger stammer fra.

Ret til berigtigelse (korrektion)

Du har ret til at få “berigtiget” – altså korrigeret – urigtige/forkerte personoplysninger, som vi behandler om dig. Det betyder bl.a., at du har ret til, at få gjort ufuldstændige personoplysninger om dig fuldstændiggjort. Hvis der mod forventning opstår uenighed om, hvorvidt oplysningen er “forkert” eller “rigtigt”, har du ret til at få tilføjet din uenighed på din sag.

Ret til sletning (retten til at blive glemt)

Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af betingelserne for sletning er opfyldt. Betingelserne er nævnt i databeskyttelsesforordningen. Betingelserne for sletning kan bl.a. være, at vores formål med at behandle dine personoplysninger ikke længere er aktuelt, eller at vi udelukkende behandler dine personoplysninger baseret på et samtykke, som du trækker tilbage.

Hvis én af betingelserne for sletning er opfyldt, skal vi også underrette eventuelle tredjemænd, som vi har videregivet dine oplysninger til med henblik på sletning af personoplysninger om dig.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i nogle tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Det kan f.eks. betyde, at vores behandling af dine oplysninger kun må bestå i at opbevare personoplysninger om dig. Du kan få begrænset behandling af dine personoplysninger, hvis én af betingelserne herom, der er nævnt i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt. Betingelserne kan bl.a. være, at du ikke mener, at personoplysningerne, der behandles af os, om dig, er rigtige. Det kan også være, at du mener, at dine oplysningerne, der behandles af os, sker på en ulovlig vis, men du ikke ønsker dem slettet, men alene ønsker at de behandles i en begrænset omfang.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du selv har givet til os, hvis du anmoder om det. Og i så fald skal vi sende dine personoplysningerne i et læsevenligt format.

Du har også ret til at anmode om, at dine personoplysninger overføres fra os til en anden dataansvarlig. Hvis teknisk muligt, skal vi sende oplysninger til den anden dataansvarlig, forudsat følgende to betingelser er opfyldt: i) Behandlingen af dine oplysninger sker automatisk og er baseret på dit samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt med os, samt ii) du har selv givet os personoplysninger om dig, som vi behandler.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod en lovlig behandling af dine personoplysninger.

Når vi modtager din indsigelse, skal vi tage stilling til, om din indsigelse er berettiget. Din indsigelse vil ifølge databeskyttelsesforordningen være berettiget, hvis du har ”tungtvejende grunde” imod behandlingen af dine personoplysninger. I så fald skal vi genoverveje, om behandlingen af dine oplysninger er nødvendig.  

Drejer din indsigelse sig om, at vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, skal vi stoppe med at behandle dine personoplysninger til markedsføringsformål, så snart vi modtager din indsigelse.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik, eller hvis du ønsker at gøre brug af de rettigheder, som er beskrevet ovenfor, på nedenstående kontaktinformation

Legal Doc ApS

Højbro PL. 10

1200 København K

MAIL: info@legaldoc.dk

CVR: 40388524

Hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger strider mod databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og/eller databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018), kan du klage til Datatilsynet.

Vores persondatapolitik er første gange udarbejdet d. 8. november 2019 og senest opdateret d. 10. februar 2022. Når vi opdaterer vores persondatapolitik, vil datoen for den senest opdatering også blive ændret.